Σχεδιαστές εσωτερικών χώρων
18
Feb

How To Compare Propositions From Interior Designers

How To Compare Propositions From Interior Designers

When you intend to redo the interior design in your home or office, you should consider hiring an interior design company. To hire the best one, you would have to contact a few interior designers and compare their propositions. How you compare these propositions will determine if you end up hiring the best company for the job and get the maximum returns on your investment.

Here is a quick guide to help you assess the interior designers vying for your contract.

  • Contact as many interior designers as you want and ask them to send over their portfolios and modus operandi. Most companies these days have their portfolios available on the website. You can download the profiles and you may also get to know their modus operandi from the website itself. If you don’t wish to do this on your own, simply ask for it and the interior designers will send them over. The modus operandi would entail how the interior designs would go about the entire job. Some interior designers will quote you an amount that includes everything the project would require. Some interior designers will only charge for their service and whatever is purchased would have to be paid directly by you. Both these practices are quite common. All inclusive quotes are good if you wish to avoid all hassles and let the interior designers take up all the rigors. But the disadvantage is that you may end up paying unnecessarily more. If you are just paying the interior designers for their services or guidance and buying all materials directly, then you can save a fair bit of money but you would have to invest time and effort
  • Invite all interior designers for a site inspection and they should also offer an extensive consultation during the visit. Discuss everything that you want to and see how the interior designers cater to your demands or needs. If a company or a designer is unable to attend to your needs or doesn’t understand what you do, what kind of design you want and how it can help you with branding, then you shouldn’t consider hiring them.

Interior design is a creative domain. Knowledge of materials that are used to deck up a place is as important as objectivity and being unique is also a necessity. You should try to hire interior designers who are willing to experiment but within the ambit of what is relevant for you.

Η σχεδίαση εσωτερικών χώρων είναι ένας δημιουργικός τομέας. Η γνώση των υλικών που χρησιμοποιούνται για να ντύσετε έναν χώρο είναι εξίσου σημαντική με την αντικειμενικότητα και το να είναι μοναδικός είναι επίσης μια αναγκαιότητα. Θα πρέπει να προσπαθήσετε να προσλάβετε σχεδιαστές που είναι πρόθυμοι να πειραματιστούν, αλλά στη σφαίρα αυτού που είναι κατάλληλο για εσάς.